ไฮโลออนไลน์ ศูนย์ STEM สามารถยกระดับความสนใจในวิทยาศาสตร์ได้

ไฮโลออนไลน์ ศูนย์ STEM สามารถยกระดับความสนใจในวิทยาศาสตร์ได้

ไฮโลออนไลน์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ หรือการศึกษา STEM มักถูกมองว่าเป็นความคิดริเริ่มด้านการศึกษาที่ใช้แนวทางบูรณาการในการพัฒนาความรู้และทักษะของนักเรียนในสาขาเหล่านี้

กระทรวงวิทยาศาสตร์และการอุดมศึกษาของเอธิโอเปียเพิ่งเปิดตัวกรอบการทำงาน

แห่งชาติสำหรับศูนย์วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมและคณิตศาสตร์ (STEM) ที่มุ่งส่งเสริมการศึกษาวิทยาศาสตร์ในประเทศ

การพัฒนาแนวทางใหม่นี้มีความจำเป็นเนื่องจากขาดโครงการระดับชาติที่ส่งเสริมและลดความผันแปรในแนวความคิดและการประยุกต์ใช้การศึกษา STEM ในสถาบันอุดมศึกษา

กรอบที่เสนอนี้เน้นที่กลยุทธ์และกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยควรใช้เพื่อจัดการกับช่องว่าง

ซึ่งรวมถึงการขาดกลยุทธ์การนำการศึกษา STEM ไปปฏิบัติ การดำเนินการที่ไม่สม่ำเสมอ และรูปแบบต่างๆ ในการสร้างศูนย์การศึกษา STEM ช่องว่างทั้งหมดเป็นอาการทั่วไปของระบบในอดีต

นอกเหนือจากการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่อวิทยาศาสตร์แล้ว โครงการดังกล่าวจะช่วยกระตุ้นความสนใจของนักเรียนในการศึกษาวิทยาศาสตร์ตั้งแต่ระดับแรกที่เปิดรับ นอกจากนี้ยังจะกล่าวถึงข้อจำกัดของวิชาที่แยกกันซึ่งสอนในชั้นเรียนต่างๆ

โครงการนี้สามารถนำมาเป็นผลสืบเนื่องของนโยบายและยุทธศาสตร์วิทยาศาสตร์ (2020) ที่เผยแพร่เมื่อเร็ว ๆ นี้ซึ่งสนับสนุนการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ในทุกระดับของการศึกษาและผ่านการใช้กลยุทธ์ที่หลากหลาย

แผนงานที่ส่งเสริมโดยนโยบายรวมถึงการให้ความรู้พลเมืองเกี่ยวกับบทบาทและความสำคัญของวิทยาศาสตร์ การพัฒนาพลเมืองที่มีปฏิสัมพันธ์ใกล้ชิดกับการปฏิบัติทางวัฒนธรรมและวิทยาศาสตร์ และความคุ้นเคยกับการเปลี่ยนแปลงแบบไดนามิกในวิทยาศาสตร์ และทำให้วิทยาศาสตร์คุ้นเคยกับคนหนุ่มสาวเพื่อช่วยปลดล็อกความสามารถและพัฒนาทัศนคติทางวิทยาศาสตร์ และความหลงใหล

เหตุผลสำหรับศูนย์ STEM

กระทรวงกล่าว เหตุผลหลักในการแนะนำกรอบการทำงานระดับชาติสำหรับการจัดตั้งศูนย์ STEM คือความจำเป็นในการดำเนินการตามโปรแกรมการศึกษาและฝึกอบรม STEM อย่างราบรื่นในทุกระดับการศึกษาและทั่วประเทศ

โครงการใหม่นี้ยังพยายามที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ระยะยาวและระยะสั้นในการส่งเสริมนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและการเติบโตทางเศรษฐกิจที่มุ่งแก้ปัญหาทางสังคม

นอกเหนือจากการสร้างแรงบันดาลใจให้กับจิตใจของเยาวชนแล้ว การมีอยู่ที่เพิ่มขึ้นของกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ STEM ยังช่วยเพิ่มความสนใจของนักเรียนในวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน ส่งเสริมความรู้ทั่วไปและความสามารถในด้านวิทยาศาสตร์ และมีส่วนช่วยในการปรับปรุงคะแนนสอบของนักเรียนในด้านวิทยาศาสตร์ วิชา

โครงการนี้ยังสามารถให้ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นประโยชน์สำหรับโอกาสในการสำรวจอาชีพในอนาคตด้วยการพัฒนาทักษะที่มักเรียกว่าศตวรรษที่ 21 ซึ่งรวมถึงทักษะการสื่อสาร คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี การทำงานเป็นทีม และการคิดวิเคราะห์

สำหรับประเทศกำลังพัฒนา เช่น เอธิโอเปีย ที่แสวงหาวิทยาศาสตร์เป็นเครื่องมือสำคัญในการเสริมสร้างการเติบโต กิจกรรม STEM ที่เพิ่มขึ้นไม่เพียงแต่เพิ่มพูนการเรียนรู้ที่มีความหมาย แต่ยังให้โอกาสในการเตรียมผู้สำเร็จการศึกษาที่สามารถมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาสังคมและเร่งความเร็ว การเติบโตและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

โครงการนี้ยังสามารถปูทางไปสู่ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่มีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาดังกล่าว ไฮโลออนไลน์